082-007-8946

Thai Students to UK/Australia

บริการให้คำปรึกษาและจัดหาที่พักให้กับนักเรียน นักศึกษาไทยที่กำลังจะไปศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร (UK) และ ประเทศออสเตรเลีย (AUS) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อของคุณ หรือ บุตรหลานมีความปลอดภัยและสามารถติดต่อสื่อสารได้กับหน่วยงานที่ดูแลการพักอาศัยนอกเขตสถานศึกษาอันเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรพัย์ผู้ให้เช่าในต่างประเทศและผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย ทั้งช่วยเหลือดูแลตลอดระยะเวลาการพำนักในต่างแดนเพื่อการศึกษาและการชำระเงินค่าที่พัก หรือ แนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อนักเรียนนักศึกษาให้เช่า หรือลงทุนขายทำกำไร ในเมืองการศึกษาตลาดเช่าเพื่อนักเรียนนักศึกษามีต่อเนื่องและความต้องการสูง คุ้มค่าสำหรับครอบครัวที่ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลาหลายปี หรือ จำนวนสมาชิกครอบครัวไปหลายคน capital gain กำไรจากมูลค่าเพิ่มของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น อาจเท่ากับหรือมากกว่าเงินที่ต้องเสียเปล่าเพื่อการเช่าพักอาศัยตลอดช่วงเวลาเรียนของลูกหลานของครอบครัวเองเลยก็เป็นได้จึงทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับความ คือการเปลี่ยนเป็นส่วนการลงทุนสำหรับให้พักอาศัยให้นักศึกษา